Įstaigoje veikla vykdoma vadovaujantis Vilniaus lopšelio-darželio „Rytas“ nuostatais, Strateginiu veiklos planu, Pastatų ir inžinerinės įrangos remonto darbų planu.
   Ugdymo procesas organizuojamas, vadovaujantis darželio pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa  „Spindulėlis“, „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, įstaigos bei grupių metų veiklos programomis, individualiomis vaikų ugdymo(si) programomis.
     Jau daug metų sėkmingai plėtojamos vaikų ugdymo(si) veiklos pakraipos: etnokultūra, sveika gyvensena, pažintinė-tiriamoji veikla, meninė raiška. Išskirtinį dėmesį skiriame sveikos gyvensenos įgūdžių, tautiniam ir ekologiniam vaikų ugdymui(si).
   Įstaigos ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai aktyviai dalyvauja respublikos ir miesto institucijų organizuojamuose renginiuose: parodose, konkursuose, projektuose, akcijose.
    Pedagogų tarybos posėdžiuose bei metodiniuose pasitarimuose analizuojamas ugdymo procesas ir jo efektyvumas.
Tėveliai – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, pedagogų bendradarbiai ir pagalbininkai.